English en

Integritetspolicy

– för koncernen Stockholms Handelskammare.

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I denna integritetspolicy hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och särskilt med hänvisning till GDPR, General Data Protection Regulation.

Vilken information samlar vi in?

Informationen som samlas in behandlas av Stockholms Handelskammare, 262000–0261, och/eller Stockholms Handelskammare Service Aktiebolag, 556095–7952, på Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på olika sätt. Till exempel samlas viss personlig identifierbar information in via våra webbsidor, kontaktformulär eller seminarieanmälningar. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Om du besöker oss online och väljer att bli medlem, prenumerera på nyhetsbrev, köpa någon av våra tjänster eller anmäla dig till ett seminarium så är den information vi sparar ofta begränsad till ditt namn, företag, e-post och telefonnummer. Detta gör vi för att hantera er önskan om att registreras hos oss och för att förbättra vår service. Vi kräver inte att du registrerar dig eller lämnar personuppgifter för att ta del av informationen och materialet på vår hemsida. Om du registrerar dig för medlemskap, nyhetsbrev, tjänster och seminarium kommer du att få information om aktiviteter, rapporter och evenemang.

Handelskammaren sparar informationen med hänvisning till Dataskyddsförordningen, GDPR (1).

Hur och i vilket syfte samlar vi in personuppgifter och behandlar dina personuppgifter?

Prenumerationer

När du väljer att starta en prenumeration på något av våra nyhetsbrev behöver du uppge din e-postadress vilken Stockholms Handelskammare behöver för att hantera din prenumeration. Vi fortsätter lagra din e-postadress tills du väljer att sluta prenumerera på nyhetsbreven.

Medlemsorganisationen

För att få möjlighet att vara med och påverka och samtidigt ta del av rapporter, evenemang och övriga tjänster som Stockholms Handelskammare erbjuder uppmanar vi företag att bli medlemmar. För varje medlemsföretag behöver vi minst en kontaktperson. När ni ansöker om medlemskap hos oss behöver vi således personuppgifter såsom, namn, företag, e-post och telefonnummer. Vi samlar in dessa personuppgifter för att informera er om inbjudningar, nyhetsbrev och aktuellt på Stockholms Handelskammare. Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för, eller om så kräves, enligt bokföringslagen.

Internationell handel

När du nyttjar någon av tjänsterna för Internationell Handel såsom ursprungsintyg eller ATA-carnet men ej begränsat till, behöver vi lagra ditt namn, telefonnummer och e-postadress för att kunna utföra våra tjänster och följa tillämpad lagstiftning. Vi kommer att spara dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Vi följer unionstullkodexen UCC (EU 952/2013), Lag (1990:515) om auktorisation av Handelskamrar och Handelskammarförordning (1990:733) samt bokföringslagen.

Deponeringstjänsten

När du ingår avtal om deponering hos Stockholms Handelskammare, efterfrågar vi personuppgifterna namn, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter behöver vi för att utföra den önskade tjänsten. Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för eller så länge som bokföringslagen kräver.

SCC Skiljedomsinstitut

SCC Skiljedomsinstitut behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag inom ramen för de tjänster som vi tillhandahåller.

Om du kommer i kontakt med SCC Skiljedomsinstitut genom ett skiljeförfarande kan vi komma att behandla personuppgifter som ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet, jobbtitel, språkkunskaper, samt din koppling till företag eller organisationer. Om du utsetts till skiljedomare behandlar vi även information om arvode och i förekommande fall skatter och sociala avgifter. Om du har visat intresse för utseenden som skiljedomare kan vi komma att behandla information som curriculum vitae, födelseår och specialistkompetens. Om du prenumererar på SCC:s nyhetsbrev för att få affärsrelaterad information och marknadskommunikation från oss, behandlar vi dina personuppgifter såsom namn och e-postadress.

Automatiskt insamlade data

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Genom dessa medel kan vi exempelvis få information om din webbläsartyp och ditt operativsystem, visade webbsidor, länkar som du klickat på, IP-adress, webbplatser du har besökt innan du kom till vår webbplats samt e-post från oss som du öppnar, vidarebefordrar, eller använder för att klicka dig fram till vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare som du önskar för att till exempel sluta acceptera nya cookies, få ett meddelande när du får en ny cookie, inaktivera befintliga cookies och för att dölja bilder som visas på hemsidan.

Foto, film- och ljudupptagning

När du deltar i våra evenemang, luncher, seminarier, utbildningar, informationsmöten eller dylikt kan vi komma att spela in eller fotografera evenemanget och personer som deltar. Det medför att du som deltagare kan komma att förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier. Handelskammaren behandlar denna information på olika sätt och den kan även komma att publiceras internt eller externt.

Hur hanterar vi personuppgifter och personnummer?

På vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi grundar i huvudsak behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar personligt identifierbar information med bolag inom Stockholms Handelskammares koncern. Vi kan också komma att dela information med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning, t.ex. för att hjälpa till att driva kampanjer eller göra utskick. Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till personligt identifierbar information om våra besökare och intressenter, om det behövs för att utföra uppgifter åt oss, men de har inte vårt tillstånd att använda eller avslöja informationen såvida inte så krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla juridiska krav.

Som tidigare nämnt kan vi i vissa fall komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med,

När samlar vi in personnummer?

Ibland kan vi komma att behöva ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning eller om du är medlem med enskildfirma. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet samt för att säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning eller om du är part i ett skiljeförfarande.

Lagring och lagringstid

Personuppgifter lagras av Stockholms Handelskammare under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att fullfölja våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Stockholms Handelskammare gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Stockholms Handelskammare vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Vi på Stockholms Handelskammare har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Stockholms Handelskammare och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till information

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig, hur vi behandlar den, vad som är ändamålet och under vilken tidsperiod.

Rätt till tillgång

Om du begär det, förser vi dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling (registerutdrag). För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om du gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta men du som registrerad har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta samt få felaktiga uppgifter rättade. När dina personuppgifter rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som vi har ett relevant syfte för dem.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få din data raderad under följande förutsättningar:

Om uppgifterna raderas på din begäran kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifter om dig till, om raderingen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även på din begäran att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

Om behandlingen har begränsats kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Om du har fått behandlingen begränsad kommer du att underrättas av oss innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter och som du lämnar till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att i vissa fall göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av oss eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Frågor till Stockholms Handelskammare

Frågor?

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Handelskammaren enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på gdpr@stockholmshandelskammare.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Stockholms Handelskammare (org.nr. 262000–0261) och Stockholms Handelskammares Service AB (org.nr. 556095–7952) med besöksadress Regeringsgatan 29, 111 53 STOCKHOLM. Postadress är Box 16050, 103 21 STOCKHOLM.

Tel: 08-555 100 00