Så vill partierna forma Stockholm till Europas bästa huvudstad

Kandidaternas mest intressanta Stockholmsförslag

Vi har frågat alla partiers toppnamn i valen till Stockholms stad och region ”Vad vill du göra för att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstad? ” Här hittar du deras svar.

Stockholms stad

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Moderaterna

Stockholm har alla förutsättningar att bli Europas konkurrenskraftigaste huvudstad, men då behöver vi bygga ut Arlandas kapacitet och förstärka förbindelser till och från Arlanda. Samtidigt vill jag också se snabbtåg mellan Oslo och Stockholm. 

Stockholm konkurrerar också om talangerna. Därför ska Stockholm tillsammans med myndigheter göra det enkelt med arbetstillstånd och möjliggöra bostäder. Vi har bl.a. börjat en resa med talangbostäder.  
Tryggheten är vår viktigaste fråga. Det har gått så långt att småföretagare vittnar om att försäkringsbolagen inte ens vill försäkra dem i vissa områden. Vi behöver fler poliser, förstärkt rättssystem och tidiga insatser. Vi har ökat gymnasiebehörigheten på Järva från 63 till 80 %. Vi är långt ifrån klara men vi är på rätt väg och har mer att ge.  
 

 • Bygg ut Arlanda och säkerställ både inrikes- och utrikesflyget, liksom kommunikationerna till och från flygplatsen. 
   
 • Prioritera tryggheten både för människor och företag - fler poliser och stärkt rättsväsende.
   
 • Främja elektrifiering av trafiken genom utbyggnad av laddinfrastruktur.

Karin Wanngård, oppositionsborgarråd, Socialdemokraterna

Det ska bli lättare för företag i Stockholm att anställa rätt kompetens genom utökad universitets-, vuxen- och bristyrkesutbildning. Viktigast för Stockholms utveckling är att stärka skolan så att fler går ur skolan med godkända betyg. Därför vill vi investera i tvålärar-system och elevhälsoteam på varje skola. Tillsammans med förebyggande insatser är också skolan en viktig insats för att begränsa brottsligheten. 

Vi behöver bygga fler bostäder som de som ska jobba i vår stad har råd att efterfråga. För att klara den långsiktiga bostadsförsörjningen och värna Stockholms gröna ytor vill vi bygga 30 000 nya bostäder på Bromma flygplats. När flygtrafiken samlas kan Arlanda utvecklas med fler direktflyg och ett klimatsmartare flyg. Tillsammans med investeringar i framkomligheten för övriga transportslag stärker det Stockholm.  

 • Stockholm ska vara en stad med ökande kunskap genom stora investeringar i skolan och högre utbildning. 

 • Infrastrukturen ska förbättras så att den garanterar såväl bättre framkomlighet, säkrare energileveranser och bidrar till klimatomställningen. 

 • Staden ska vara en urban stad som sjuder av kultur, nöjen, mångfald och öppenhet - politiska krafter som vill stänga igen och dela upp vår stad ska därför inte vara med i något styre.     

Gabriel Kroon Borgarrådskandidat SD Stockholm

Stockholm ska växa försiktigt samtidigt som den unika och trivsamma kulturhistoriska stadsmiljön bevaras och underhållas. Kollektivtrafiken ska vara trygg, prisvärd och tillgänglig. Bilen ska existera som ett alternativ, inte minst under vinterhalvåret när allt färre väljer cykeln. Staden ska investera rejält i trygghetsåtgärder som fler ordningsvakter och trygghetskameror samt ge poliser förtur i den kommunala bostadskön. Människor i Stockholm ska ha en kort väg till arbete där staden ska erbjuda effektiva lärlingsutbildningar som möter arbetsmarknadens behov inom IT, industri, bygg och omsorgsyrken. Kultur och nöjesutbudet ska vara rikt och präglat av transparenta tillståndsprocesser samt möjlighet att etablera pop-up verksamheter och festivaler på kommunal mark i attraktiva lägen. 

 • Inrätta ett företagarråd i Stockholm stad.

 • Möjliggör för bilen och yrkestrafikens framkomlighet i staden. 

 • Stärk tryggheten med fler ordningsvakter, trygghetskameror och inrätta polislägenheter. 

Erik Slottner, borgarråd, Kristdemokraterna

Stockholm har en enorm potential och goda förutsättningar att bli världens bästa stad att födas, leva, verka och åldras i. Men otrygghet, kriminalitet och utanförskap kastar långa skuggor över stora delar av Stockholm, både för lokalbor och näringsidkare. Det är en stor kostnad i form av inskränkt frihet för individen och även en ekonomisk kostnad för företagen som behöver lägga pengar på säkerhetstjänster istället för återinvesteringar och tillväxtmöjligheter. 

Staden behöver fortsätta satsa på ökad trygghet, en bättre integration och en stadsutveckling som både värnar och förbättrar det befintliga samtidigt som staden tillåts växa ansvarsfullt så att vi motverkar bostadsbristen. 

 • Öka tryggheten genom fler ordningsvakter, kameror och en större polisnärvaro i hela staden. 
   
 • Stärk företagarnas roll i staden – inrätta Näringslivsforum Stockholm för en systematisk dialog med företag. 
   
 • Rusta upp stadsmiljön i dialog med både lokalbor och näringsidkare för ökad trygghet. 

Jan Jönsson, gruppledare för Liberalerna

För att bli Europas bästa huvudstad behöver vi satsa på skolan. Stockholm är en kunskapsintensiv huvudstad och därför behöver vi fortsätta höja kunskapsresultaten. Fler ungdomar som klarar skolan bidrar till Stockholms välstånd och det leder också till att färre ungdomar hamnar i kriminalitet eller andra problem.

 • Stockholm ska bli Europas mathuvudstad med restauranger och mat i toppklass från hela världen.
   
 • En bra bostadsmarknad med goda kommunikationer är en förutsättning för att attrahera företag och arbetskraft till Stockholm.
   
 • Förenkla den kommunala tillståndsprövningen

Karin Ernlund, borgarråd, Centerpartiet

Stockholm ska vara en öppen stad och världsledande på klimat och miljö. Företagarna är våra främsta jobbskapare, utan dem stannar Stockholm. Därför vill Centerpartiet i dialog med våra företagare skapa Sveriges främsta företagsklimat. Vi vill ta kampen mot regelkrångel, byråkrati, bedrägerier och permanenta de lättnader som infördes under pandemin. Vi vill stärka företagens tillgång till rätt yrkeskunskap genom att stoppa kompetensutvisningar, slå vakt om möjlighet till arbetskraftsinvandring och ha snabbspår till jobb genom fler yrkesutbildningar. Stockholm ska också vara en attraktiv stad att leva i, grön, rolig och inkluderande.

 • Att Stockholm stad har en nära dialog med det lokala näringslivet för att skapa bättre förutsättningar, ta bort regelkrångel, införa lättnader och säkra företagens tillgång till rätt kompetens. 
   
 • Reservera och bygga fler bostäder för alla typer av plånböcker, förenkla byggregler och att reformera den nationella hyresmarknaden genom en ny skattepolitik för hela bostadssektorn där hyrt boende görs mer attraktivt.  
   
 • Satsa på kapacitetsstark infrastruktur i form av elektrifiering av transporter, kollektivtrafik, cykelbanor och en kraftfull utbyggnad av laddinfrastruktur i hela staden.

Gabrielle Gjerswold, borgarrådskandidat. Miljöpartiet

Miljöpartiet går till val på en mer levande stad. Vi ser att Stockholm behöver fler gågator, sommartorg, uteserveringar, badplatser och kajer som myllrar av människor. Det gör staden trevligare att leva i och gynnar lokala butiker, caféer och barer. 

Miljöpartiet vill göra det lättare att hitta en bostad i Stockholm, till exempel för unga som vill flytta hemifrån och för de som kommer till staden för att jobba och studera. Vi vill öka andelen hyresrätter och bygga fler bostäder med lägre hyror. 

Utsläppen från trafiken behöver minska snabbare. Därför vill vi satsa mer på gång och cykling och se till alla som pendlar kan lita på att kollektivtrafiken kommer fram i tid. Vi vill bygga bort ogästvänliga bilbarriärer och bereda större plats för stadsliv och småföretagande. 

 • Stänga Bromma flygplats och bygga Bromma parkstad, en ny miljövänlig stadsdel med tiotusentals bostäder och arbetsplatser. 

 • Öppna 20 nya sommargågator, sommartorg och permanenta gågator samt bygga nya badplatser och vinterbadplatser med bastu. 

 • Göra Stockholm till en grön promenadstad, bygga ut cykelnätet och skapa nya busskörfält så att bussarna kommer fram snabbare. 

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd, Vänsterpartiet

Jag vill att Stockholm ska vara en stad där alla kan leva, jobba och bo. Vi har stora klyftor i staden idag som behöver jämnas ut. Vi vill rusta upp välfärden i hela Stockholm, bygga fler hyresrätter och se till att ens valmöjligheter inte bestäms av ens bostadsort. Hela staden ska leva och trösklarna för att etablera sig här ska vara låga.   

Det ska vara lätt att ta sig fram i staden, speciellt genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Kollektivtrafiken måste också bli bättre och billigare. Både grönområden, parker och idrottsytor måste prioriteras när staden växer så att livskvalitén för stockholmarna värnas.  

Kommunen har också ett ansvar för att det ska finnas plats för nya idéer och för företagande. I en stad som mår bra finns det brett utbud av både kommersiella företag och ideella aktörer. 

 • Vi behöver bygga fler hyresrätter som folk med vanliga jobb har råd med, idag är det många med efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden som väljer bort Stockholm just för att det är svårt och dyrt att hitta någonstans att bo. 

 • Underlätta för människor att utbilda sig och vidareutbilda sig. 

 • Vi ska ha levande stadsdelar som kan ge goda villkor för företagande, skapa jobb och rörelse i alla delar av Stockholm.  

Regionvalskandidater

Gustav Hemming, Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Centerpartiet

Stockholmsregionen ska fortsatt vara en öppen, innovativ, grön, konkurrenskraftig region. Utvecklingen hotas dock av bostads-, kompetens- och elbrist, vilket är problem som kräver samarbete – både i regionen med kommuner och näringsliv, och med regeringen - för att lösa. Vi stockholmspolitiker kan lära av Västra Götalandsregionen att det är förtroendefull dialog, inte debattartiklar som ger resultat. Vi behöver fler bostäder, bättre matchning på arbetsmarknaden samt en regional energiöverenskommelse för att nå samsyn och öka vår regionala elproduktion. För att klara klimatomställningen, och bygga bostäder, krävs ny stockholmsförhandling med fokus på goda tvärförbindelser, sammanhängande regionalt cykelnät samt att bygga ihop ”missing links” i kollektivtrafiken. Vi vill även bygga ut pendelbåtstrafiken.  

 •  Att Region Stockholm kraftigt ökar stödet till innovationsmiljöer och inkubatorer så att vi fortsätter vara bäst på innovation i Europa.  

 • En regional kraftsamling som lägger ut röda mattan för havsbaserad vindkraft, annan fossilfri energi och mer överföringskapacitet. 

 • Fler platser på yrkeshögskola, yrkesgymnasier och yrkesvux, och bättre möjligheter att rekrytera talang internationellt.  

Anton Fendert, regionrådskandidat, Miljöpartiet 

Ska Stockholmsregionen bli världens första fossilfria storstadsregion behövs krafttag. Företag skriker efter att få ställa om. Vi hör många företagare vittna om att de behöver bättre förutsättningar för klimatomställning, av rena konkurrensskäl. Att backa i klimatfrågan blir därför inte bara skadligt för klimatet utan också för näringslivet. Region Stockholm behöver därför ta ett ännu större ansvar i att driva på för bättre möjligheter för företags klimatomställning. Kompetensbristen är en annan stor fråga för näringslivet i Stockholm där det både behövs mer möjlighet till utbildning och att regionen kan locka kompetent arbetskraft. I detta är fler bostäder och mer kollektivtrafik för att lösa trafiksituationen en viktig del, trygga välfärdstjänster som skola och vård en annan. 

 • Utbyggnad av kollektivtrafiken, bland annat genom att påbörja planeringen för tunnelbana till Bromma så att den kan börja byggas så fort flygplatsen läggs ned. 

 • Ökat byggande av bostäder med en stor andel hyresrätter och med närhet till kollektivtrafik, service och natur.  

 • Storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft för att säkra Stockholmsregionens energiförsörjning med förnybar, billig och lokalproducerad el. 

Msciwoj Swigon, regionrådskandidat, Sverigedemokraterna 

Min vision är att Stockholm inte bara ska vara Sveriges, utan även norra Europas huvudstad. Vår regions främsta konkurrenter är expansiva storstadsregioner som Oslo, Helsingfors och inte minst Köpenhamn. Det är mot dessa huvudstadsregioner som vi tävlar när det kommer till att locka nya företagsetableringar, etablera internationella och nordiska huvudkontor inom tjänstesektorn och ny industriell expansion. 

Vikten av att satsa på Stockholm glöms ofta bort av regering och riksdagspolitiker. Det är därför vår uppgift som regionpolitiker att värna om Stockholms attraktionskraft med de regionala medel vi förfogar över. Vi har ett delansvar i näringslivets kompetensförsörjning, såväl bostads- och lokalförsörjning som den regionala planeringen av infrastruktur och samhällsbyggnad ingår. 

 • Bygg ut infrastrukturen – Stockholm måste bygga ut och utveckla sin infrastruktur. Ett köfritt Stockholm driver Sverige framåt. 

 • Ett tryggt Stockholm - Tryggheten för företag och deras personal är avgörande för att Stockholm ska vara en attraktiv plats för företag att etablera sig i och verka på.  

 • Stabil och bra energiförsörjning - Näringslivets energibehov måste mötas – det är där jobben skapas, vilket gynnar hela samhället. 

Cecilia Elving, regionrådskandidat, Liberalerna 

Stockholm är på många sätt redan en av Europas och världens bästa städer. Vi har en trygg välfärd, inte minst med en hälso- och sjukvård med hög kompetens och tillgänglighet; en kollektivtrafik som hör till världens bästa och mest utbyggda; ett rikt kulturliv som skapas av verkliga entreprenörer och bidrar till en god livskvalitet. Vi har också en hög nivå av tillit; en av våra största styrkor. 
 
Men vi kan bli ännu bättre. Genom att stärka vården med vårdcentraler och husläkare, närakuter och vårdplatser på akutsjukhusen. Bygga ut både kollektivtrafiken och Östlig förbindelse. Stötta ett rikt och – viktigt! – fritt kulturliv. Bekämpa brott och otrygghet med ett starkt rättsväsende, och inte minst ett starkt förebyggande arbete – som börjar redan på BVC och i förskolan. För frihet för fler. 

 • Säkerställ god tillgänglighet till vården på alla nivåer genom att satsa på husläkare/vårdcentraler, närakuter och vårdplatser (vilket kräver en framsynt personalpolitik med fokus på både löneutveckling och arbetsmiljö). 

 • Regionalisera trängselskatten så att den räknas som regionens bidrag till infrastruktursatsningar och kan användas för utbyggd kollektivtrafik. 

 • Stärk forskningen och samarbetet mellan akademi, näringsliv och region/sjukvård inte minst inom det livsviktiga och strategiska området Life science. 

Anna Sehlin, oppositionsregionråd, Vänsterpartiet 

Stockholm ska fungera för alla, oavsett var du bor eller vad du tjänar. Vi vill bygga ut vård och kollektivtrafik så att även den som bor långt ifrån city ska ha lätt att ta sig till jobb, vård och andra samhällsfunktioner som man behöver för att ha ett gott liv. Hela regionen ska leva. Vi vill motverka de klyftor som finns mellan rik och fattig, på det sättet blir Stockholm Europas bästa huvudstad. 

Region Stockholm har ansvar för vård, kollektivtrafik, regional planering och kultur och vi vill avbryta det marknadsexperiment och privatiseringarna som pågått med den blågröna majoriteten vid rodret i 16 år. Vi tar tillbaka kontrollen över vården från marknaden, tar tillbaka kollektivtrafiken i egen regi, planerar för minskade klimatutsläpp i hela regionen och främjar det fria kulturlivet.   

 • Vi befinner oss i ett klimatnödläge, men vi ska satsa på en omställning som ger nya gröna jobb inom industrin, energisektorn, transportsektorn och byggsektorn. 

 • Vi behöver göra kollektivtrafiken billigare och bygga ut så den blir mer tillgänglig även för tvärresor och öka möjligheterna att byta mellan tunnelbanan, pendeltåg, spårväg, buss och båt. 

 • När vi lägger ner Bromma flygplats kommer ett helt nytt bostadsområde att växa fram, vi behöver planera kollektivtrafik, vård och andra samhällsfunktioner för att få detta nya, attraktiva område att fungera. 

Irene Svenonius, finansregionråd, Moderaterna 

Jag vill att det tas krafttag med den skenande gängbrottsligheten som hotar hela Stockholmsregionens framtid. Människor ska vara trygga, inte känna rädsla att hamna i skottgluggen eller drabbas av rån eller inbrott. Det behövs fler poliser och ett starkare rättsväsende med hårdare straff, men också att vi som region bidrar med fler ordningsvakter och kameror i vår verksamhet. Om vi inte lyckas knäcka gängen kommer otryggheten öka ännu mer, vilket gör att hela vår region tappar i konkurrenskraft och attraktivitet.  

Jag vill vidare stärka forskning och innovation som både gör att sjukdomar som idag är dödliga går att bota, men som också gynnar framväxten av nya företag, internationella investeringar och därmed jobb. Därtill måste det finnas fler bostäder i länet, gärna fler småhus, och de ska vara lätt att ta sig fram med både bil, buss eller spårtrafik. Jag vill fullfölja den historiska utbyggnaden av tunnelbanor och spårvägar samt nå en bred överenskommelse om att påbörja byggandet av Östlig förbindelse nästa mandatperiod.  

Som moderat slår jag även vakt om att Stockholm fortsatt ska ha Sveriges mest tillgängliga vård med valfrihet att själv välja vårdgivare. Allt detta gör Stockholm attraktivt och konkurrenskraftigt även i framtiden. 

 • Satsa på forskning och innovation. 

 • Sänk skatten för jobb och företagande. 

 • Krafttag mot gängbrottsligheten.  

Désirée Pethrus, vårdutvecklingsregionråd, Kristdemokraterna 

För att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i måste regionen vara attraktiv för alla invånare; ung som gammal, ensamhushåll som familjer, och oavsett socio-ekonomisk ställning. Ska fler kunna och vilja kalla Stockholm sitt hem krävs nya bostäder, nya stadsdelar och inte minst utbyggd och ny infrastruktur och kollektivtrafik. 

Fungerande transporter av människor och varor är en förutsättning för att staden ska leva. Därför är det av högsta vikt att en expansiv region planerar för långsiktiga investeringar som syftar till att förenkla vardagen för de som bor och verkar i regionen. En attraktiv storstad behöver även säkerställa kvalitativ samhällsservice, så som bra förskola, skola, äldrevård och socialtjänst, samt verka för trygga och säkra områden. 

 • Bygga en östlig förbindelse med spår för att bygga färdigt ringleden runt Stockholm och därmed avlasta trafiken i innerstaden och Södra Länken, öka framkomligheten och knyta samman Stockholm.  

 • Långsiktiga investeringar i kollektivtrafiken med nya linjer för båtar, tåg och tvärbana samt bussar.  

 • Säkerställa elkraftsförsörjning genom att bygga ut och investera i elnät för att akut lösa de kapacitetsbrister som finns i elnäten i länet. 

Aida Hadzialic, oppositionsregionråd Socialdemokraterna  

Stockholmsregionen ska vara Sveriges tillväxtnav och ett globalt centrum för innovation och handel. Men då krävs ett politiskt styre som vill vara en aktiv partner till både näringsliv och akademi.  

Samarbete är ledordet för en växande region, vilket är varför socialdemokraterna vill etablera ett innovationsråd med näringslivsföreträdare direkt knutet till regionledningen. Vi tillskjuter också medel för att forskning ska genomsyra hela vårdkedjan och på så sätt ytterligare förstärka vårt life science utbud.   

Stockholm kan bli Nordens tryggaste och mest attraktiva region att bo i, men då krävs bättre transportförbindelser, fler bostäder, och välfärdssatsningar inom skola och vård. Inte minst för de människor och platser som marknaden glömt.  

 • Region Stockholm tar täten inom forskning och framtidsindustrier såsom life science genom närmare samarbete med näringsliv och akademi och ytterligare forskningssatsningar.   

 • Högt bostadsbyggande i regionen och välfärdssatsningar, i synnerhet inom skola och sjukvård, för att stärka Stockholms konkurrenskraft.   

 • Satsa på Arlanda så att det kan bli en testbädd för nya teknologier och grönt flyg samt så att Bromma parkstad med runt 30 000 nya bostäder kan förverkligas.