English en
Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, om regeringens beslut om en nationell elektrifieringsstrategi.
Regeringens beslut om en nationell elektrifieringsstrategi för att utveckla elsystemet i takt med de ökade elbehoven välkomnas av Stockholms Handelskammare. ”Den tar oss en god bit på vägen mot ett elektrifierat samhälle”, säger Lisa Lindqvist. Foto: Pressbild Josefine Bäckström/Mostphotos

Därför är regeringens strategi för elektrifiering positiv för Stockholm

Elbristen är en bromskloss för utvecklingen och tillväxten i Stockholmsregionen. Därför välkomnar Stockholms Handelskammare regeringens nationella strategi för elektrifiering. – Den tar oss en god bit på vägen mot ett elektrifierat samhälle, under förutsättning att förslagen blir verklighet tillräckligt snabbt, säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.  

I rapporten ”Elbrist kortsluter Sverige” larmade Stockholms Handelskammare om att det från och med i år finns en risk att Stockholmsregionen kommer att lida av elbrist i ungefär ett decennium framöver. Beräkningar i rapporten visar att fram till 2031 hotas 400 000 årsarbeten enbart i Stockholms län, samtidigt som omkring 50 000 lägenheter i regionen inte kommer att kunna byggas. Det riskerar att bli en nota på 500 miljarder kronor i förlorad produktivitet, enligt beräkningar från det globala konsultbolaget WSP.  

Stockholms Handelskammare genomförde nyligen en undersökning bland företag i Stockholms och Uppsala län. Den visar att energipolitiken är den nu viktigaste politiska frågan för Stockholmsregionens näringsliv.  

 – Kärnan i problemet för näringslivet inom Stockholmsregionen i dag är att vi har ett elnät som har otillräcklig kapacitet. Det lägger en broms på tillväxten och utvecklingen. Det finns gott om exempel på företagsetableringar och bostadsbyggande som bromsas, eller till och med nekas, till följd av att elnätet inte har tillräckligt med kapacitet för att rymma de satsningarna, säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare med ansvar för energifrågor och grön omställning.  

Ambitiös elektrifieringsstrategi

Att regeringen har fattat beslut om en nationell elektrifieringsstrategi för att utveckla elsystemet i takt med de ökade elbehoven välkomnas av Stockholms Handelskammare.  
 
– Regeringens elektrifieringsstrategi är ambitiös och spännande. Den tar oss en god bit på vägen mot ett elektrifierat samhälle, under förutsättning att förslagen blir verklighet tillräckligt snabbt, säger Lisa Lindqvist, och fortsätter: 

– Vi är extra glada över att se några specifika saker i strategin. En sådan är fokus på proaktivitet, samverkan och effektivitet när det gäller nätutbyggnad. Det är viktigt för Stockholm, där vi redan i dag upplever att tillväxten bromsas av elnätets kapacitet. 

LÄS MER: Välkommet besked från regeringen om slutförvar av använt kärnbränsle

Utmaningar för Sveriges elsystem

Sveriges elsystem står i dag för en rad utmaningar. En utmaning är att elnätet på vissa håll är eftersatt och saknar kapacitet att matcha efterfrågan på el. En annan utmaning är att elmarknaden inte producerar så mycket el och effekt som efterfrågas.   
 
– Produktionen och konsumtionen av el ser olika ut i olika delar av Sverige. Samtidigt som elproduktion har lagts ner i södra delen av landet har den byggts ut i norr. Detta trots att stora delar av elkonsumtionen finns i södra Sverige. Elnätet har inte kapacitet att förflytta så mycket el som behövs, vilket leder till att elpriserna i södra Sverige ökar. Det är en av anledningarna till att elpriserna är så höga som de är just nu, säger Lisa Lindqvist. 

Nödvändigt för den gröna omställningen

För att komma till rätta med utmaningarna kopplade till energifrågan behöver det skapas förutsättningar som gör att elbehovet kan tillgodoses i huvudstadsregionen, och i resten av Sverige, året om. Genom att investera i elektrifiering kan man säkerställa att den gröna omställningen kan genomföras under de kommande decennierna. En fungerande elförsörjning skapar också möjligheten att planera framåt för hur Stockholmsregionen ska utvecklas och tillväxten säkras. 
 
– Vi gläder oss åt att man nu ska ta fram en strategi för kraft- och fjärrvärme, som är en helt avgörande komponent i Stockholms, och många andra städers, energisystem. Det är också bra att fokus ligger på att förverkliga transportsektorns omställning med hjälp av tillgänglig och smart laddinfrastruktur med enhetliga betalningslösningar. Här ser vi dock ett behov av att ännu tydligare ta logistiksektorns behov av laddning inne i städerna i beaktande, säger Lisa Lindqvist.  

Måste finnas bred politisk enighet

Regeringens elektrifieringsstrategi utgör en bra grundplatta för det fortsatta politiska arbetet med att möjliggöra elektrifieringen. 

– Med tanke på hur bråttom det är och hur omfattande reformer det handlar om, vill vi uppmana regeringen att säkerställa en bred politisk enighet om vägen framåt. Ska detta bli möjligt att genomföra i tid måste spelreglerna vara mycket tydliga och långsiktiga. Det är politikens ansvar att se till att grundförutsättningarna finns på plats. Då ges näringslivet möjlighet att förverkliga sina elektrifieringsplaner och ta vara på den fantastiska möjlighet för vårt samhälle som omställningen är. Det blir en spännande resa! säger Lisa Lindqvist.  

Se vårt seminarium: Elbrist kortsluter Sverige – vad blir konsekvenserna för Stockholm?

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 9 2022