English en
Andel av Sveriges totala tillväxt mellan 2022-2024
Andel av Sveriges totala tillväxt mellan 2022-2024

Så blir ekonomin 2023 – region för region

Stockholms Handelskammare har undersökt hur de ekonomiska utsikterna ser ut för Sveriges åtta regioner under 2023.  Analysen, som bygger på data från analysföretaget Oxford Economics, visar att de ekonomiska utsikterna för sju av åtta regioner är dystra. – Hushållens vardagliga kostnader har ökat och under detta år väntas den privata konsumtionen minska, vilket bidrar till en lägre ekonomisk aktivitet i samhället, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Trots dystra utsikter för svensk ekonomi i stort väntas ekonomin i Stockholm öka något. För övriga regioner ser det mörkare ut och negativa tillväxtsiffror väntas för alla regioner utom Stockholms län under 2023. Detta som en följd av den höga inflationen i kombination med en påtaglig penningpolitisk åtstramning, som inneburit höga och stigande bolåneräntor. 

Utsikterna är svaga men skiljer sig åt ordentligt mellan regionerna. Stockholmsekonomin väntas öka med 0,1 procent under 2023 – mätt i fastprisberäknad och kalenderjusterad bruttoregionalprodukt (BRP).  

– Stockholms länssiffror på 0,1 procent i tillväxt är inte negativa, men samtidigt långt ifrån Stockholms historiska genomsnittliga tillväxttakt på 3 procent per år, säger Stefan Westerberg. 

Då vänder konjunkturen uppåt

I regionen Mellersta Norrland sker det största tappet under 2023. För regionen väntas den ekonomiska tillväxten hamna på -1,2 procent under 2023. Något som avviker markant från den starka tillväxt som fanns under 2021 (+6,4 procent) och 2022 (+2,2 procent).   

– Att Stockholm står starkt i dessa oroliga ekonomiska tider grundar sig på att huvudstaden har ett kunskapsintensivt och dynamiskt näringsliv. Stockholm är en magnet för människor, företag och investeringar samt en mötesplats för lärande och handel. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för nya idéer, fler innovationer och ökad tillväxt, säger Stefan Westerberg. 

Den begynnande lågkonjunkturen som Sverige befinner sig i beräknas prägla hela 2023, men i prognoserna framgår också att konjunkturen vänder upp relativt snabbt. Redan under 2024 antas samtliga regioner ha en positiv ekonomisk tillväxt. För Stockholms län antas ekonomin växa med 2,6 procent under 2024.   

Stockholm – Sveriges tillväxtmotor

I ett längre perspektiv framgår av analysen att Stockholm har varit – och väntas fortsätta vara – Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utifrån den faktiska utvecklingen under de senaste 21 åren, mellan 2000 och 2021, har Stockholms län skapat 43 procent av den totala tillväxten i Sverige. Det är ungefär dubbelt så mycket som Stockholms befolkningsmässiga andel. För tidsperioden mellan 2022 och 2024 väntas Stockholms län stå för hälften av Sveriges totala tillväxt.   

– Det är glädjande att Stockholm fortsätter att vara Sveriges tillväxtmotor, och utgör en stabil stöttepelare i dagens sämre ekonomiska klimat. Men prognoserna är inte satt i sten. Tillväxten skulle kunna vara mycket högre om vi skulle få till en mer tillgänglig bostadsmarknad som går hand i hand med att lösa Stockholms rekordhöga arbetskraftsbrist. Stockholmsföretagen hämmas också av den osäkerhet som nu finns om när de kan ta del av det utlovade elprisstödet, säger Stefan Westerberg.

Den ekonomiska tillväxten för Sveriges regioner

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat januari 31 2023