English en

Så får vi ut fler ellastbilar på vägarna

För att öka takten av omställningen av transportsektorn är en utbyggnad av laddinfrastruktur en nödvändig förutsättning. För lastbilsflottan finns en tydlig behovsanalys om nuvarande och framtida behov av elektrisk effekt och energi, vilket ställer krav på att elnätet både måste förstärkas och nyttjas effektivare redan nu.

Hur utbyggnaden av en effektiv laddinfrastruktur för tunga fordon ska se ut diskuterades under seminariet ”En effektiv och hållbar laddinfrastruktur” som Stockholms Handelskammare arrangerade. Deltog gjorde Karolina Boholm, Director Public Affairs, Volvo, Emilia Käck, Public Affairs Manager Electrification, Scania, Johan Mörnstam, vd, E.ON, Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy och Johan Söderberg, Director Fuel & E-Mobility, Circle K.

– För att nå klimatmålen blir omställningen av transportsektorn viktig, särskilt för städer där transportsektorn står för cirka hälften av CO2-utsläppen. Scania och Volvo har ellastbilarna och det blir viktigt att arbeta med de eventuella hinder som finns för en snabbare utrullning, säger Karin Emanuelli, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.

Goda förutsättningar för teknikskifte

– Sverige har unika förutsättningar för elektrifiering. Vi är vana att agera lite testbädd och vara snabbfotade och göra saker snabbt. Ekosystemet i Sverige är fantastiskt med akademin, småföretag, stora företag. Vi har redan den fossilfria elen och vi ska komma ihåg att många länder inte har den delen på plats, då blir det lite löjets skimmer att elektrifiera transportsektorn, säger Tobias Hansson, vd Hitachi Energy.

För att få ut fler ellastbilar på vägarna behövs nya styrmedel utformas som tar hänsyn till kundernas totala kostnad för en lastbil, för både köp och drift. Regeringens beslut om att sänka skatten på diesel har lett till ett lägre dieselpris, vilket minskar möjligheten för åkerier att räkna hem investeringarna i en något dyrare ellastbil.

– Från politiken ser vi gärna att man fortsätter med klimatpremien, som är ett investeringsstöd för ellastbilar och att man genom framtida styrmedel upprätthåller en skillnad i pris mellan diesel och el, säger Emilia Käck, Public Affairs Manager, Electrification, Scania.

Ny data berättar om behovet av laddinfrastruktur

Volvo har utifrån data från en miljon lastbilar gjort en kartläggning som visar på behovet av var laddningsstationer bör byggas samt hur mycket effekt och energi de kommer att kräva. Störst behov av laddning centreras till storstäderna. Tanken är att detta ska ge regering och energibolagen rätt beslutsgrund för nya investeringar.

– Elnätet måste hänga med. Vårt mål är att 20 procent av lastbilarna ska vara helelektriska till 2030. Det är en prognos som man måste ta hänsyn till redan här och nu när det kommer till investeringar i elnätet, säger Karolina Boholm, Public Affairs Director, Volvo.

Utbyggnad av laddinfrastruktur ställer krav på nätet

Både Scania och Volvo erbjuder idag lastbilar baserad på ren batteridrift som en del av lösningen för att ställa om transportsektorn. Detta bredvid andra tekniker som vätgasdrivna bränsleceller (FCEV) och förbränningsmotorer som kan drivas med förnybara biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för en fossilfri lastbilsflotta genom fossilfri elproduktion, men det som blir avgörande är distributionen av effekt. Om man inte kan erbjuda tillräckligt med kapacitet, utifrån lastbilarnas behov, riskerar omställningen att bromsas.

Dagens intäktsreglering ger elnätsföretagen incitament att bygga ut elnät precis tillräckligt utifrån kundernas behov för stunden. Fler och fler röster höjs för att elnätsutbyggnaden måste ligga i takt med samhällsutvecklingen och att man måste ta hänsyn till prognos. EU-kommissionen har öppnat upp för en sådan lösning i kommande elmarknadsreform.

Investeringar för framtiden pågår

E.ON:s vd Johan Mörnstam menar att det redan idag sker stora investeringar, men välkomnar ett tydligare regelverk som skapar rätt förutsättningar för ett långsiktigt sådant.

– Jag skulle säga att vi är på god väg att skapa förutsättningarna för att kunna leverera på den efterfrågan som både finns och kommer att finnas framgent. Men det krävs att det finns ett tydligt och långsiktigt regelverk som skapar rätt instrument att fortsätta göra de här investeringarna.
Circle K invigde för två år sedan Nordens första laddstation för tung trafik. Erfarenheterna pekar på att samarbete och samverkan med beslutsfattare blir viktigt för både en snabb och effektiv utbyggnad.

– Samarbete mellan lastbilstillverkare, elnätsbolag och aktörer som tillhandahåller laddning är viktigt för att få till en effektiv laddning utifrån behov. Just för lastbilar är behovet, av naturliga skäl, efter de stora vägarna, säger Johan Söderberg Director Fuel and E- Mobility, Circle K.

Publicerat maj 31 2024