English en
Foto: Christian Gustavsson
Under det första kvartalet 2023 ökade Stockholmsbarometern med 2 enheter till ett värde på 84, där 100 anger ett historiskt normalläge. Foto: Christian Gustavsson

Stockholmsbarometern Q1 2023: Hushållen fortsatt starkt pessimistiska

Konjunkturläget i Stockholm är fortsatt svagt under första kvartalet 2023, enligt Stockholms Handelskammares senaste Stockholmsbarometer vars analys baseras på hushållens och företagens samlade bedömning av nuläge och utsikter. Trots att Stockholmsbarometern ökade med knappt 2 enheter under det första kvartalet 2023 är läget fortsatt mycket sämre än normalt. – För hushållen ser vi en liten lättnad men trots allt delar Stockholms hushåll bilden av en mycket dyster syn på landets ekonomi och den egna plånboken, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Under det första kvartalet 2023 ökade Stockholmsbarometern med 2 enheter till ett värde på 84, där 100 anger ett historiskt normalläge. Detta är första gången under en lång tid som det går att se en positiv förändring, om än marginell, efter att Stockholmsbarometern har backat sex kvartal i rad. 

Under samma period steg konfidensindikatorn som avspeglar hushållens syn på ekonomin med 4,9 enheter till ett värde på 6,9, vilket betyder en svag upphämtning sedan den förra mätningen som utgjorde en historisk bottennotering.

Under slutet av det första kvartalet 2023 började den höga inflationen att mattas av något i takt med att priser på energi, transporter, råvaror och viktiga insatsvaror har sjunkit. Men trots det är inflationen fortsatt hög och både företag och hushåll pressas av ökade kostnader i form av höjda priser och stigande räntor, något som gör att den svenska ekonomin väntas gå in i en lågkonjunktur under 2023. Den samlade bilden från en rad olika prognosmakare är att svenskt BNP väntas minska mellan 0,4–1,1 procent under 2023 för att sedan vända upp till en svag tillväxt under 2024.

Övergripande läge för branscherna

Byggbranschen

Konfidensindikatorn för byggbranschen, ett mått på hur branschen ser på ekonomin steg något från 89,2 till 91,0 under det första kvartalet 2023. Det var främst förbättrade nulägesbedömningar om orderstocken som bidrog till ökningen.  Det var också främst företag inom anläggningsverksamhet som höll uppe stämningsläget medan det är betydligt dystrare tongångar bland företetag inom husbyggande.

Handeln

Konfidensindikatorn för handeln i Stockholm var i princip oförändrad från föregående kvartal. Utfallet på 81,7 indikerar att stämningsläget var mycket svagare än ett historiskt normalläge. Det är också den bransch inom Stockholms näringsliv som går svagast.

-Handeln i Stockholm har det mycket tufft just nu. Hushållens höga kostnader gör att de måste prioritera hårt. Och för handeln som förlitar sig på import av varor blir den svaga kronan kännbar. En ytterligare förklaring till det svaga stämningsläget är också att många företag inom handeln har fått ökade hyror under det första kvartalet 2023, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Tjänstenäringarna

Konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn ökade något under det första kvartalet 2023, från 90,0 till 90,8 och stämningsläget inom sektorn var därmed fortsatt sämre än normalt. 

Tillverkningsindustrin

Stämningsläget för Stockholms tillverkningsindustri försämrades under det första kvartalet då konfidensindikatorn sjönk med 6 enheter till ett värde på 106,2. Utfallet indikerar att trots nedgången så är stämningsläget fortsatt bättre än ett historiskt normalläge. Det var främst försämrade bedömningar om produktionsvolymen framöver som bidrog till nedgången under kvartalet. 

Priserna förväntas stiga

Majoriteten av Stockholms näringsliv fortsätter att rapportera om förväntade prisökningar framöver under det första kvartalet 2023, däribland tillverkningsindustrin, handeln och tjänstesektorn. Samtidigt så är antalet företag som rapporterar om prishöjningar på en nedåtgående trend från de historiskt höga nivåerna i början på året. För företag inom byggbranschen är det fler som förväntar sig sänkta priser jämfört med de som förväntar sig höjda priser. 

Hushållen är mest negativa kring den egna ekonomin

Under det första kvartalet 2023 förbättrades hushållens konfidensindikator för första gången på 6 kvartal. Både frågorna om hushållens egen ekonomi och frågorna kopplade till Sveriges ekonomi bidrog till förbättringen. Stockholmshushållens bedömning om utvecklingen av den egna ekonomin sammanfattas i hushållens mikroindex. Även detta index är en konfidensindikator, där 100 anger det historiska normalläget. Under det första kvartalet förbättrades mikroindexet från de historiskt låga nivåerna från föregående kvartal och i mars så låg värdet på 60,9. Trots uppgången är bedömningen fortsatt att hushållen är extremt pessimistiska kring den egna ekonomin.

– Det ekonomiska läget i Stockholm har försämrats och konjunkturen är nu betydligt svagare än normalt. Nedgången i Stockholmsekonomin drivs av hushållen, som har en extremt pessimistisk syn på den egna privatekonomin. Det är en följd av ökade kostnader för livs- och drivmedel, fortsatt höga elräkningar och stigande räntekostnader, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Företag anställer men har svårt att hitta rätt kompetens

Trots den sämre ekonomin fortsätter företag att anställa. Under det första kvartalet 2023 rapporterade sju branscher och delbranscher att de ökat sin personalstyrka under kvartalet medan tre rapporterade att de minskat sin personalstyrka. 

Företag inom handel rapporterade om nedskärningar under kvartalet och mest negativa tongångar stod partihandeln för där nettotalet över nyanställningar landade på -27 vilket betyder att det var 27 procentenheter fler företag som drog ned på sin personalstyrka under kvartalet jämfört mot de som ökat den. 

Företag inom delar av tjänstesektorn i Stockholm var de som höll upp starkast under det första kvartalet 2023 där det fanns andelsmässigt fler företag som ökade sina anställningar under kvartalet.  

Under det första kvartalet 2023 minskade arbetskraftsbristen i Stockholm, men endast marginellt. Andelen företag som rapporterade att de hade brist på personal sjönk endast med 1 procentenhet till 31 procent.

– Det finns fortsatt stora strukturella problem på svensk arbetsmarknad som är kopplade till kompetensförsörjningen. Grundproblemet är att svensk högre utbildning inte matchar näringslivets och arbetsmarknadens behov, som är dynamiskt och som kännetecknas av ett enormt omställningstryck. Kompetens är en färskvara och vi behöver prioritera upp korta och anpassade utbildningar, som möter näringslivets behov av arbetskraft, särskilt yrkesutbildad personal, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Läs Stockholmsbarometern Q1 2023

Uppdaterat augusti 29 2023 Publicerat maj 18 2023