English en

Så fungerar Stockholms Handelskammares styrelse och fullmäktige

Stockholms Handelskammares styrelse och fullmäktige är två viktiga organ för näringslivsorganisationen. Beslut om vilka som väljs in till Stockholms Handelskammares styrelse och fullmäktige tas vid årsmötet.

Vad är Stockholms Handelskammare?

 • Stockholms Handelskammare är en politiskt oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av sina medlemmar.
   
 • Drygt 1 700 företag i Stockholm och Uppsala är medlemmar i Stockholms Handelskammare.
   
 • Stockholms Handelskammares uppdrag är att främja konkurrenskraften för Stockholms län och Uppsala län – för hela Sveriges bästa. Det innebär att organisationen ska verka för att främja handeln, industrin och det övriga näringslivet inom huvudstadsregionen och företräda dess intressen i förhållande till det allmänna.
   
 • Stockholms Handelskammare arbetar för visionen att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion 2035.

Hur styrs Stockholms Handelskammare?

Stockholms Handelskammares organ är föreningsmötet, fullmäktige, styrelsen, den verkställande direktören, valberedningen och revisorn.

Hur fungerar Stockholms Handelskammares styrelse?

Styrelsens uppdrag är att genomföra de beslut som fattas på årsmötet samt att sköta administration och ekonomi. 
 
Styrelsen utses av fullmäktige och ska bestå av tolv ledamöter inklusive ordförande och de vice ordförandena.

Styrelsen får fatta beslut när minst sex ledamöter är närvarande, inklusive ordförande eller en vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Vilka sitter i Stockholms Handelskammares styrelse? 

Här hittar du information om vilka som ingår i Stockholm Handelskammares styrelse.

Vad är Stockholms Handelskammares fullmäktige?

Fullmäktige är Stockholms Handelskammares högsta beslutande organ och utser styrelsen. Stockholms Handelskammares fullmäktige består av lägst 16 och högst 100 ledamöter. Fullmäktige utser en ordförande samt högst tre vice ordförande, varav en ska utses till kassaförvaltare.
 
Fullmäktige ska sammanträda minst två gånger per år på kallelse av ordföranden. Fullmäktige får fatta beslut när minst en fjärdedel av antalet ledamöter är närvarande. 

Uppdraget som ledamot i fullmäktige är personligt. Endast den som representerar ett medlemsföretag kan väljas in i fullmäktige. En sådan person bör inneha ha ledande position i företaget, såsom koncernchef, vd, ordförande och/eller styrelseledamot. 
 
Om en ledamot lämnar ett medlemsföretag, eller avgår i förtid från det uppdrag till vilket ledamoten är vald, ska en efterträdare väljas för den återstående tiden. Ett sådant val görs i första hand vid årsmötet. En ledamot som lämnar medlemsföretag blir kvar som fullmäktigeledamot fram till dess att en ersättare väljs vid kommande årsmöte. 

Vilka sitter i Stockholms Handelskammares fullmäktige?

Här hittar du information om vilka som ingår i Stockholm Handelskammares fullmäktige.

Hur går valet av Stockholms Handelskammares fullmäktige och styrelse till?

Stockholms Handelskammares valberedning nominerar ledamöter till styrelsen samt fullmäktige. 

Valberedningen består av tre ledamöter från fullmäktige. Beslut om vilka som väljs in till Stockholms Handelskammares styrelse och fullmäktige tas vid årsmötet.

När och hur utses ledamöter och medlemmar till Stockholms Handelskammares styrelse och fullmäktige?

 • Fullmäktige väljs av föreningsmötet för tre år i taget.  
   
 • Ordföranden, de vice ordförandena och övriga styrelseledamöter utses för tre år i taget och får, i respektive egenskap, omväljas högst en gång.
   
 • En person får dock ingå i styrelsen under sammanlagd tid av högst nio år.
   
 • Om ordförande, en vice ordförande eller en ledamot avgår i förtid ska fullmäktige utse efterträdare för den återstående tiden.