Priser

Modellavtalet: Deposition 2014
Priser exkl. moms.

 

Uppläggningsavgift:15 000 kr

Årsavgift:12 000 kr

Uppdateringsavgift:1 500 kr

Övriga administrationsavgifter: från 5 000 kr

Uppläggningsavgiften faktureras i samband med avtalets undertecknande. Årsavgiften faktureras i början av det år avgiften avser och utgår för varje påbörjat år som Depositionsavtalet gäller.

Uppdateringsavgiften faktureras i samband med att uppdatering sker.

Licensgivare och Licenstagare som önskar säga upp Depositionsavtalet ska inkomma med sådant meddelande före den 31 december för att fakturering av avgift för kommande år inte ska ske. 

För Masteravtal tecknade före 2006-11-31 gäller följande prissättning: 

Årsavgift: 10 000 kr/licenstagare 
Uppdateringsavgift: 1 500 kr

För Masteravtal tecknade efter 2006-11-31 gäller följande prissättning: 

Årsavgift: 6 000 kr/licenstagare
Uppdateringsavgift: 1 500/licenstagare 

Prisändringar 
Avgifterna gäller under förutsättning att depositionen inte är skrymmande eller kräver särskild kostsam förvaring.

Handelskammaren förbehåller sig rätten att justera angivna priser med hänsyn till pris- och valutakursförändringar.