English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapport 4 juli 2023

Rapport: ”Vägen till en cykelstad”

Vad krävs för att Stockholm ska bli en cykelstad? Den frågan ställer sig Stockholms Handelskammare i den nya rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”.

Stockholms Handelskammares rapport om el, vatten och avlopp och bredband i Uppsala
Rapport 10 maj 2022

Rapport: ”Infrastrukturen som inte syns”

Uppsala län växer, både vad gäller antal invånare och antal företag. Detta ställer inte bara krav på bostadsbyggande utan även på investeringar i den dolda infrastrukturen – el, vatten och avlopp samt bredband. I rapporten ”Infrastrukturen som inte syns” har konsultföretaget WSP, på uppdrag av Stockholms Handelskammare i Uppsala län, analyserat investeringsbehoven i länets dolda infrastruktur. Vilka blir de praktiska konsekvenserna om den inte fungerar?

Stockholms Handelskammare har analyserat i vilken mån Stockholms ekonomi och arbetsmarknad bidrar till sysselsättning i andra län
Rapport 1 april 2022

Rapport: ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur”

I rapporten ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur” föreslår Stockholms Handelskammare ett omfattande infrastrukturpaket för att öka tillgängligheten till och från Arlanda flygplats. Förslagen innebär anpassningar av flygplatsens omkringliggande infrastruktur samt anpassning av trafikupplägg för bussar och tåg.

I ”En bättre plan för svensk infrastruktur” föreslår Stockholms Handelskammare ett alternativ till Trafikverkets förslag för nationell plan för infrastruktur.
Rapport 12 februari 2022

”En bättre plan för svensk infrastruktur”

Stockholms Handelskammare presenterar en ny, alternativ plan för Sveriges infrastruktur som ger påtagligt större nyttor än den nationella planen som Trafikverket har föreslagit.

cyklister i vid Slussen
Rapport 23 augusti 2021

Cykeln stärker Stockholm

Fler än varannan stockholmare kan nå sin arbetsplats inom en halvtimme med cykel och kan tillsammans med elsparkcyklar och andra mindre fordon avlasta stadens kollektivtrafiksystem. Därför föreslår Stockholms Handelskammare i en ny rapport ett antal satsningar på dessa fordon.

VB2020
Rapport 21 juni 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

förbifartSthlm
Rapport 26 april 2021

Ny infrastruktur – gör rätt direkt

Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har under de senaste åren ökat nästan tre gånger mer än inflationen. Det innebär att samhället får allt mindre för de pengar som investeras i infrastruktur.

snabbare tåg rapport
Rapport 13 november 2020

Snabbare tåg starkare Norden

Stockholms Handelskammare släpper i dag en helt ny kartläggning av det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Norge och vilka befintliga utbyten som stärks genom en satsning på järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

rapport elbilar
Rapport 9 november 2020

Elbilar på frammarsch

Läs rapporten om elbilar.

rapport elbrist
Rapport 22 oktober 2020

Elbrist kortsluter Sverige

Stockholmsregionen kommer inom en snar framtid att lida av en betydande elbrist Det kommer att orsaka mycket stora regionala – och i förlängningen nationella – kostnader i form av förlorade arbetstillfällen, bostäder som inte kan byggas, utebliven tillväxt och en bromsad grön omställning.

rapport satsa arlanda
Rapport 7 oktober 2020

Satsa på Arlanda

Det finns stora samhällsnyttor i att flytta Brommas flygtrafik till Arlanda. Istället bör marken där Bromma stod bebyggas med bostäder och kontor. En förutsättning för att det ska kunna ske är att en grön satsning på elflyg och ökat kollektivtrafikresande till och från flygplatsen genomförs skyndsamt.

Rapport 17 augusti 2020

Omstartskommissionen – Idéer för ett starkare Sverige

Omstartskommissionen består av landets ledande experter inom sina respektive fält. Uppdraget är att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden. I den här boken presenteras kommissionens idéer för ett starkare Sverige.

Rapportframsida på tecknad exteriör
Rapport 26 maj 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Stockholms Handelskammare är
den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

Rapportframsida på tecknad Stockholmsbild
Rapport 6 december 2019

Framtidsagenda – mot Europas bästa huvudstad

Under 2019 har vi tänkt mycket på framtiden. Vi tror att Stockholm-Uppsala kan bli Europas bästa huvudstadsregion till år 2035.

Rapportframsida på trafik
Rapport 17 oktober 2019

STOCKHOLMS TRANSPORTSYSTEM – 45 punkter för bättre Stockholmstrafik

Rapporten är skriven av Jonas Eliasson, professor i transportsystem, och fokuserar på hur transportsystemet kan vässas och skapa en bättre tillgänglighet så att människor lättare når ett rikt utbud av arbetsplatser, service, aktiviteter och andra människor.