English en

Rapport: ”Är vi redo? – näringslivets nyckelroll i totalförsvaret”


De senaste årens ökade säkerhetshot har gjort att totalförsvaret – det vill säga Sveriges samlade militära och civila försvar – har stigit på dagordningen. Samtidigt som kraven ökar på näringslivets ansvar i den svenska försörjningsberedskapen saknas samordning mellan det offentliga och det privata.

Läs rapporten om vad som krävs av den privata sektorn, och hur samarbetet mellan privat och offentlig sektor kan utvecklas för att säkerställa Sveriges beredskap.

Sedan kalla krigets slut i början av 1990-talet har stora delar av det svenska försvaret rustats ned. I takt med att Sverige höjer beredskapen förväntas även näringslivet dra sitt strå till stacken. Offentliga verksamheter i dag är beroende av privata företag för att kunna bedriva sin ordinarie verksamhet, och detta ställer höga krav på samordning, inte minst o perioder av kris eller krig. Till samhällsviktiga funktioner räknas bland annat energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och dricksvatten, transporter och hälsa, vård & omsorg.

Näringslivets roll i Sveriges totalförsvar

Trots att det finns ett stort engagemang från många företag att bidra till beredskapsarbetet initierar sällan de ansvariga myndigheterna samverkan med näringslivet, och samhällsviktiga företag inkluderas sällan i samtalen om hur beredskapen ska stärkas.

Så hur kan samarbetet mellan privat och offentlig sektor stärkas, för att öka medvetandegraden och tydligheten för samhällsviktiga företag om vad som förväntas av dem – och i förlängningen för att säkerställa Sveriges samlade beredskap?

Denna rapport bygger på intervjuer med 14 samhällsviktiga bolag i Uppsala län som valts ut för att de bedöms ha en särskilt stor betydelse för länets och landets beredskap. Svaren ger en tydlig och samstämmig bild av de brister i beredskap vi har i Sverige i dag – samt en rad förslag på hur Sveriges framtida beredskap och totalförsvar kan utformas genom samarbete mellan myndigheter och näringsliv.

Rapportförfattare är Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef, och Tomas Stavblom, regionchef Uppsala län, Stockholms handelskammare.

I partnerskap med:

Loggor TXOne_4C Strategies
Publicerat december 4 2023