English en
Rapport: Välfärden och näringslivet

Rapport: ”Välfärden och näringslivet”

Rapporten ”Välfärden och näringslivet” beskriver välfärdssektorns omfattning, utförande, utmaningar och betydelse, baserat på den stora mängd utredningar som gjorts av välfärden de senaste åren, kompletterat med aktuella faktauppgifter.

Få sektorer är så politiskt laddade som välfärdssektorn. Det pågår sedan decennier en komplex och ideologiskt präglad debatt kring grundförutsättningarna för allt som betecknas som välfärd. En debatt som skapat osäkerhet kring välfärdens framtid och låsningar i det arbete som krävs för att hitta en gemensam väg framåt.

Stockholms Handelskammare har nyligen genomfört rundabordssamtal med olika välfärdsaktörer. Under dessa samtal framkom att det råder en genuin trötthet inför politikens förenklingar och splittring, och en önskan om att ta itu med de långsiktiga utmaningar välfärden står inför, oavsett politiskt styre. En avmattad konjunktur, sviktande skatteunderlag, demografiska utmaningar, bristen på arbetskraft och svårigheter att rekrytera är frågor som diskuterades, men också ett behov av att välkomna nya arbetsformer, värdeskapande samarbete privat/offentligt och ny organisering.

Stockholms Handelskammare ser behov av att markera det breda näringslivets intresse för välfärdsfrågorna och lyfta välfärdens långsiktiga utmaningar. Vi ser också ett behov av att en förtroendefull dialog präglad av ömsesidig förståelse upprättas mellan politik och näringsliv, så att förutsättningarna att trygga en välfärd som möter invånarnas och näringslivets behov och förväntningar stärks.

Som grund för denna dialog har föreliggande rapport tagits fram. Rapporten beskriver välfärdssektorns omfattning, utförande, utmaningar och betydelse, baserat på den stora mängd utredningar som gjorts av välfärden de senaste åren, kompletterat med aktuella faktauppgifter.

I ett avslutande, summerande, avsnitt definieras några centrala frågor som behöver besvaras vad gäller välfärdens framtid. Intervjuer med företrädare för välfärdsbranschen har genomförts och återges kortfattat genom citat i rapporten. Intervjuerna i sin helhet hittar du här nedanför.

Rapporten har utarbetats av seniorkonsult Micael Sandberg på SWECO.

Röster från välfärden

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat juni 20 2023