English en

Stockholmsbarometern Q3 2023


Stockholmsbarometern minskade med drygt två enheter under det tredje kvartalet 2023: från 85,8 till 83,4. Under 2023 har förändringarna mellan kvartalen varit marginella och konjunkturindikatorn är nu tillbaka på en nivå som liknar andra halvåret 2022. Stämningsläget i Stockholmsekonomin förblir fortsatt mycket dystrare än normalt. 

Såväl företagen som hushållen upplever ett utmanande ekonomiskt klimat. Hushållen väljer att hålla hårt i sina pengar och näringslivet kämpar med en lägre efterfrågan. 

Konfidensindikatorn för hela näringslivet har gått ner under det tredje kvartalet 2023, från 90,4 till 87,1. Stämningsläget i näringslivet är nu mycket dystrare än normalt. 

Den negativa förändringen under det tredje kvartalet kan inte förklaras av en särskild bransch, utan det är näringslivet i stort som har det tufft nu. En bransch som däremot sticker ut positivt är tillverkningsindustrin, som lyfts av en ökad efterfrågan på exportmarknaden.

Ekonomisk balans kan dröja till 2026

Stockholm och Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som bedöms bestå till och med nästa år, 2024. Det bedöms även dröja till 2026 innan Sveriges ekonomi är i balans igen.

Det är osäkra tider i den globala ekonomin och det märks i ett exportberoende land som Sverige. De senaste två åren har kännetecknats av ett antal ekonomiska prövningar som stört den svenska ekonomin, däribland Rysslands invasion av Ukraina, stigande elpriser, inflationen och en svag krona. Slutsatsen är att återhämtningen ännu inte har börjat.

Hushållen håller hårt i sina pengar och deras konsumtion kan inte ensamt stimulera ekonomin. I stort sett alla branscher lever i ett mycket pessimistiskt stämningsläge. Flera branscher planerar att minska sin personalstyrka, något som hushållen förutspått och därför planerar sin ekonomi utefter – de är inställda på att arbetslösheten i landet kommer att öka.

För att skapa en återhämtning krävs en åtgärdsplan som tar ett helhetsgrepp på ekonomin. Den behöver innefatta alla aktörer samt ett kortsiktigt och långsiktigt reformarbete.

Läs mer om Stockholmsbarometerns värden för olika branscher och år.

Det här är Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
  • Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet.
  • Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer. Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.
  • Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.
Uppdaterat november 23 2023 Publicerat november 10 2023