English en

En tryggare huvudstadsregion

För Stockholms Handelskammare är det en självklarhet att huvudstadsregionen ska vara en plats där människor är säkra och känner sig trygga. Kriminalitet skapar stort mänskligt lidande. Dessutom solkar kriminalitet ner Stockholms attraktivitet bland talanger, besökare, boende, företagsledare och investerare.

Under senare år har nya hotbilder växt fram. Tre exempel på detta är den organiserade brottsligheten och gängvåldet, de senaste årens kraftiga ökning av cyberbrott samt allt fler kriminella entreprenörer. Inom dessa områden finns det ett stort behov av ökad kunskap och kompetens, men också ett skrikande behov av reformer.

Statistik över brott mot person i Stockholm

Brott mot person

Brott mot person fortsätter att öka i Stockholmsregionen, både i absoluta tal och per capita. Ökningen mellan 2016 och 2020 är ungefär 10 procent, och uppgår under 2020 till ungefär 80 000 fall av brott mot person.

Stigande dödligt våld

Det dödliga våldet och mängden mordförsök fortsätter successivt att öka. Bägge rubriceringar når toppnivåer under 2020, både i absoluta tal och per capita. Antalet fall av våld med dödlig utgång uppgick till 171 stycken och antalet fall av försök till dödligt våld uppgick till nästan 380 stycken i Stockholmsregionen 2020.

statistik dödligt våld i stockholm

Det krävs fler och bredare åtgärder mot brott

För att råda bot på den kriminalitet som nu råder behövs en omfattande straffrättsreform och en fungerande rättskedja – men brottsligheten måste bekämpas på många fronter och av flera aktörer

Därför vill vi se:

  • Att hela samhället, inte minst näringslivet, tar ansvar för trygghetsarbetet.

  • Att vi värnar om landets, staden och bostadsområdenas attraktivitet.

  • Att vi lyssnar på forskningen, tar intryck av framgångsrika länder och vågar prova nya metoder.

Läs våra nyheter och rapporter om trygghet och säkerhet

Läs mer om trygghet och säkerhet