English en
Jack Donohue, tidigare Chief of Strategic Initiatives vid NYPD, om hur kriminaliteten kan minskas i Sverige
Under besöket på Stockholms Handelskammare berättade Jack Donohue att mätningar visar att brottsligheten i New York har minskat 75,2 procent under de senaste 30 åren, vilket kan jämföras med en nationell minskning på 46,6 procent. Foto: Tove Hanell

Polisexperten: Så kan brottslighet minskas genom samarbete

För att få bukt med brottslighet i New York introducerade New York City Police Department ”precision policing” – precisionsarbete inom polisen. Ett arbetssätt som framgångsrikt skulle kunna användas i Sverige, enligt den amerikanska polisexperten Jack Donohue. Men för att lyckas med arbetet krävs att polis, politiker och allmänhet delar på ansvaret och samarbetar i större utsträckning.

2014 initierade New York City Police Department, NYPD, ett nytt sätt att arbeta. Detta då det fanns stora spänningar mellan polisen och olika grupper i samhället. NYPD introducerade ”precision policing”, precisionsarbete inom polisen. Ett arbetssätt som kombinerar polisens data och analyser med polisarbete i samhället i form av grannskapssamordningsprogram, för att på så sätt minska brottsligheten och öka förtroendet mellan polisen och olika samhällsgrupperingar.

Jack Donohue, tidigare Chief of Strategic Initiatives vid New York City Police Department, ingick i en delegation med experter på brottsbekämpning från USA och Kanada, som besökte Stockholms Handelskammare i april i år.

Han menar att den typen av precisionsarbete inom polisen också skulle kunna användas av den svenska polisen för att på så sätt minska kriminaliteten samt öka tryggheten och säkerheten i samhället. 

– Målet med precisionspolisinsatser – som använder data för att öka brottsbekämpande myndigheters kunskap om brott och ger dem möjlighet att utforma effektiva åtgärder – är en typ av brottskontroll som gör det möjligt att sätta in rätt åtgärder mot dem som utför brott, säger Jack Donohue.

Han understryker att för att brottsbekämpningen ska fungera måste det finnas ett gemensamt stöd från näringslivet, myndigheterna och det civila samhällets olika grupper: 
 
– För att polisens precisionsarbete ska fungera måste det finnas en samsyn genom hela samhället. Polisen måste ha möjlighet att använda sina befogenheter och tekniker för att kunna uppnå de mål som är uppsatta. 

På vilken politisk nivå kan och bör detta partnerskap genomföras?  
 
– Att utnyttja lokala brottsdata, att ha kunskap om de berörda områdena och vilka som rör sig i dem är viktigt för att uppnå säkerhet och trygghet på en kommunal nivå. Det bör finnas ett nationellt ramverk som kan vägleda lokala poliser och ge dem möjlighet att använda verktyg och tekniker för att minska förekomsten av brott och gripa kända gärningsmän. Precisionsarbetet kräver både analys och kontinuerlig uppföljning. Nationellt ledarskap kan styra själva insatsen kring precisionsarbetet, vilket måste göras på lokal och i viss mån även regional nivå, säger Jack Donohue, och fortsätter: 
 
– Politiker bör inse att relationer är nyckeln till framgång för informationsutbyte. Att bygga relationer och förtroende över tid med näringslivet underlättar för både kommunikation och informationsdelning. Små, medelstora och stora företag kan både förespråka bättre och mer effektivt polisarbete, men de kan också samarbeta med polisväsendet på kommunal och regional nivå. 
 
Med din kunskap om Sverige, ser du några hinder för att precisionsarbete inom polisen ska kunna införas här? 
 
– I arbetet med att bekämpa brottslighet kommer individer att ställas till svars för vad de har gjort. Vissa människor, eller grupper, kommer inte att uppskatta att det resulterar i polisnärvaro, gripande och eventuella fängelsestraff. Därför är det kritiskt avgörande att det finns ett starkt politiskt stöd för att precisionsarbetet ska kunna nå framgång. Med det stödet måste det även finnas en tillsyn. Den tillsynen får inte bli ett hinder för målen utan måste balanseras mot de resultat man önskar. Det är en känslig balansgång. 
 
Hur skulle näringslivet i Sverige kunna bli ledande inom precisionspolisarbete i Europa? 
 
– Det finns flera framgångsrika exempel på samarbete mellan polis och näringsliv att titta på. Ett exempel är NYPD Shield-programmet som startades i kölvattnet efter attackerna i USA den 11 september 2001. Shield-programmet sammanför säkerhetsansvariga på företag med brottsbekämpande myndigheter genom att de utbyter information. Inom Shield-programmet handlar det till exempel om att de har daglig kontakt, konferenssamtal på månadsbasis och konferenser varje halvår då de delar information som rör allmän säkerhet, i synnerhet frågor relaterade till terrorism, säger Jack Donohue, och fortsätter: 
 
– Ett annat exempel är att polis och näringsliv delar material från övervakningskameror (CCTV) för att öka allmänhetens säkerhet och trygghet. New York inspirerades av Londons ”Ring of steel” och skapade Lower Manhattan Security Initiative (LMSI). Det är ett initiativ för att öka säkerheten som anpassades efter New Yorks behov och som även fick företag att engagera sig i initiativet.  

Sverige har ett växande problem med organiserad brottslighet. Vad kan näringslivet göra i dag för att hjälpa till att bekämpa brottslighet och öka säkerheten?  
 
– Näringslivet måste förstå vilka typer av brott som kriminella grupper ägnar sig åt. Det kan vara allt från utpressning, droghandel och människohandel till stölder. Det finns olika strategier och taktiker för hur olika typer av brott ska hanteras. En viktig faktor är att företagen måste vara tydliga med att de organiserade kriminella grupperna inte kan tolereras. De måste skapa tryck på beslutsfattare för att polisen ska ha befogenheter och möjligheter att effektivt bekämpa de kriminella gängen.  
 
Finns det en risk att individer, företag och civilsamhälle kommer att känna sig svikna av sina folkvalda politiker om det inte går att stävja brottsligheten?  
 
– Erfarenheter från USA, i synnerhet från New York City, San Francisco, Detroit och andra stora städer, visar att det finns en risk för förtroendevalda om inte brottsbekämpningen når framgång. Därför är det viktigt att sätta mål för framgång som både civilsamhället och näringslivet kan förstå.
Är målet att känslan av säkerhet ska öka på gatan, i hemmet, i butikerna, i kollektivtrafiken? Oavsett vilka målen är så måste de vara tydliga för allmänheten och företagen. De förtroendevalda politikerna måste stödja dessa insatser och även utöva sina tillsynsskyldigheter. Utan det stödet finns det risk att kritik kommer att undergräva de insatser som görs. Brottsbekämpning tar tid – ingen kan förvänta sig framgång över en natt, säger Jack Donohue.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat augusti 25 2022