English en
UNT_Uppsala

UNT Debatt: Nu krävs en omstart av Sverige och Uppsala

På UNT Debatt 29 september skriver Handelskammaren att det nu krävs en omstart av Sverige och Uppsala.

Handelskammarens Omstartskommission har presenterat det hittills mest omfattande förslaget till agenda för att bygga Sverige ekonomiskt starkt, hållbart och socialt inkluderande efter Coronapandemin. Omstartskommissionens ordförande Klas Eklund och tio fristående experter har i varsitt kapitel analyserat pandemins konsekvenser och lämnat konkreta förslag på vad som krävs för att ta oss igenom den akuta krisen, hantera en övergångsfas och åstadkomma en hållbar omstart. De flesta förslagen adresserar den nationella nivån, men ansatsen kan och bör omsättas i reformer även på lokal och regional nivå. 

Ett drygt halvår in i pandemin är det allmänt känt att besöksnäring, servicesektorn, hotell, restaurang, taxi samt kulturella och kreativa näringar drabbats mycket hårt. Antalet nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen har ökat med 50 procent. Varslen har ökat med 190 procent och över 10 500 är korttidspermitterade i Uppsala län. Trots en viss ljusning efter sommaren gör kvarvarande restriktioner att återhämtningen fördröjs. 

Redan i april varnade Handelskammaren för att pandemin kan få en eftersläpande effekt på andra sektorer inom näringslivet. Från företag inom bygg- och fastighetssektorn får vi nu tydliga signaler om att investeringsviljan påverkas av stor osäkerhet bortom horisonten. Färre nya projekt rullas ut på grund av ökad tröghet i beslutsprocesserna. Butiker och kontor dra ner på sina ytor. Minskad global efterfrågan och orderingång har resulterat i lägre produktionsvolymer inom tillverkningsindustrin. Alla korttidspermitterade kommer sannolikt inte ha ett jobb att återvända till.  

Vi på Handelskammaren vill inte framstå som alarmister. Det är mycket trevligare att tala om hur folkliv och rörelser på stan återhämtar sig, hur fler går på restaurang och butikerna får tillbaka sina kunder. Många företag har knappt märkt någonting av Corona. Delar av life science sektorn är mer efterfrågad än någonsin. Vi gläder oss verkligen åt dessa framgångar. Vi tycker till och med att framgångssagorna kunde synliggöras ännu mer.  

En lärdom från denna kris är emellertid att framgång inte kan tas för given. Under de senaste tio åren av stark konjunktur, växande företag och ökad sysselsättning har många tagit ekonomin för självklar. Mycket fokus, med all rätt, har riktats mot den ekologiska hållbarheten och människors välbefinnande. Men om det är något som pandemin visar är det att även ekonomin måste vara långsiktigt hållbar. Det råder inget motsatsförhållande mellan dessa tre perspektiv. De är odelbara, de utgör grunden för FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030, de visar vägen till en hållbar omstart av Sverige, regionen, kommunerna och näringslivet.   

Efter detta eländiga år måste framtidstron upprättas. Det gäller att bygga vidare på våra styrkor, utan att blunda för utmaningarna. För att ta oss ur krisen behöver företag våga investera, nyanställa och ges förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft i en ny internationell omgivning. Detta måste ske samtidigt som vi tvingas hantera krisens sviter i form av ökad arbetslöshet och en skulduppbyggnad i såväl företag som offentlig sektor.  

Några viktiga utgångspunkter för omstarten är att svensk ekonomi behöver mer dynamik och tillväxtkraft. På nationell nivå behövs ett skattesystem som främjar entreprenörskap och företagsamhet. Åtgärder för minskat utanförskap och en grön omställning måste ske skyndsamt och med kraft. Skolan måste rustas upp och utbildningssystemet ställas om mot livslångt lärande. Digitaliseringens kraft behöver komma alla till del. 

För kommuner och regioner handlar omstarten inte minst om att med kraft värna kärnan i det offentliga uppdraget. Få saker är så viktiga för näringslivets utveckling som att skolan ger eleverna kunskap, att tåg och bussar går i tid, att sjukvården fungerar och att det råder trygghet på gator och torg. Till det kommer möjligheten till ett blomstrande kultur- och föreningsliv som gör staden och regionen till en attraktiv plats att leva och verka. 

Med inspiration från Omstartskommissionen vill Handelskammaren påkalla följande viktiga reformer för Uppsala län:   

Tiden för att starta om, och ställa om, Sverige och Uppsala är nu.  

Tomas Stavbom 

Regionchef 

Handelskammaren i Uppsala län 

Håkan Tribell 

Näringspolitisk expert 

Handelskammaren i Uppsala län 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat september 29 2020