English en

Stockholmsbarometern Q1 2024

Stockholmsbarometern fortsatte att förbättras under det första kvartalet2024. Barometern steg med 6,2 enheter till ett värde på 95,4 vilket betyder att stämningsläget i Stockholmsekonomin fortsatt är sämre än normalt men trenden är tydligt uppåtgående

Alla sektorer med undantag för tillverkningsindustrin bidrog till det förbättrade stämningsläget under kvartalet. Starkast utveckling under kvartalet stod hushållen för och inom Stockholms näringsliv gick de privata tjänstenäringarna starkast medan tillverkningsindustrin stod för den svagaste utvecklingen.

Totala näringslivet

Utfallet för konfidensindikatorn för det totala näringslivet i Stockholm landade på 96,9 för det första kvartalet 2024, vilket är en ökning med 5,3 enheter från föregående kvartal. Nivån på utfallet indikerar att företagen i Stockholm fortfarande gör den samlade bedömningen att läget är sämre än ett historiskt normalläge.

Under det första kvartalet var det fortsatt något fler företag som rapporterade att de minskat sin personalstyrka jämfört mot de företag som ökat antalet anställda. Anställningsplanerna för nästkommande kvartal blev marginellt mer positiva jämfört med föregående kvartal.

Läs mer om Stockholmsbarometerns värden för olika branscher och år.

Det här är Stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet.

Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer. Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.

Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Publicerat maj 3 2024